Materi Bahasa Jawa

Paragraf Dheduktif lan Induktif

  • Ukara Baku yaiku ukara kang dadi dasare paragraf utawa kang pokok.
  • Ukara Panerang yaiku ukara kang isine njlentrehake ukara baku supaya maksude bisa dimangerteni dening kang maca.
  • Paragraf dheduktif yaiku paragraf kang ukara bakune ana ing wiwitane paragraf.
  • Paragraf induktif yaiku paragraf kang ukara bakune ana ing pungkasane paragraf.

Ngrungokake lan Bahas Isine Geguritan

  • Geguritan iku tembang uran-uran utawa karangan kang pinathok kaya tembang, nanging guru gatra, guru wilangan, lan guru lagune ora ajeg.
  • Babagan kang awrat saka geguritan, yakuwi: tema, pamilihane tembung utawa diksi, sarana retorika, lan amanat utawa pesen kanggo pepeling marang wong kang maca.

Ngrongokake lan Micara Sambutan

  • Pidhato utawa tanggap wacana yakuwi njlentrehake idhe utawa pokok pikiran kanthi wujud tembung-tembung kang diucapake marang wong akeh. Uga bisa kasebut pidhato iku wacan kang disiapake kanggo diucapake marang wong akeh.
  • Tujuan lan isi tanggap wacana utawa pidhato iku werna-werna, ana kang tujuane kanggo menehi hiburan, menehi informasi, utawa ajak-ajak marang kang rungokake supaya nindaki apa kang dikarepake pemicara.

Ngunduh slide: Sinau Basa Jawa (849)

Leave a comment

0 Comments.

Leave a Reply


[ Ctrl + Enter ]

*